Conec un col·leccionista de màscares, en té més de cent. Les llueix a l’escala de casa, un lloc molt adient doncs l’espai que necessita és important. També ho és perquè aquest peça és considerada una ornamentació de la primera presentació de l’individu i l’entrada del domicili és com l’avantsala d’un mateix. Pot ser anònima, per no permetre identificar-nos i fer bromes o malifetes. També pot ser personalitzada per aportar més trets de la persona o una rellevància difícil d’aconseguir d’una altra manera. Al llarg del temps s’han utilitzat per totes les cultures, des de les més antigues fins a les…

Daniel García Peris

Emprenedor a la web 2.0 i professional turístic

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store